Name   Players     IP:Port  Map
665
 1 / 3289.179.240.119:27050dmc_dm2
2359
 6 / 16104.131.24.108:27015dmc_dm4
5187
 0 / 32205.196.43.194:27054dmc_dm3