Name   Players     IP:Port  Map
11186
 1 / 32131.93.116.77:27018dmc_dm2
11777
 0 / 128131.93.116.77:27063dmc_dm2
16755
  0 / 10116.39.84.168:37005dmc_dm2