Name   Spieler     IP:Port  Karte
702
 0 / 3289.179.240.119:27050dmc_dm4
2812
 6 / 16104.131.24.108:27015dmc_dm3
9580
 0 / 32205.196.43.194:27054dmc_dm4
16029
  0 / 1677.68.52.61:27016dmc_dm2