İsim   Oyuncular     IP:Port  Harita
927
 0 / 3289.179.240.119:27050dmc_dm6
4294
 6 / 16104.131.24.108:27015dmc_e1m2
14096
 0 / 1677.68.52.61:27016dmc_dm2