İsim   Oyuncular     IP:Port  Harita
1091
 0 / 3289.179.240.119:27050dmc_dm2
7218
 6 / 16104.131.24.108:27015dmc_dm2
19309
  0 / 1787.98.217.86:27115dmc_e1m2
19310
  0 / 1887.98.217.86:27315p_se_3