Name   Players     IP:Port  Map
1802
 0 / 18ut2.weba.ru:7877 DM-Antalus
1890
 0 / 18ut2.weba.ru:9977 AS-Mythology