Name   Players     IP:Port  Map
6473
 2 / 24212.76.128.170:27069 jail_anka_v1
12422
 0 / 1095.213.143.167:27036 jail_anka_v1