İsim   Oyuncular     IP:Port  Harita
2361
 2 / 2489.40.233.128:27015aim_map
3912
 1 / 3s.arena-yar.ru:27018aim_map_logonoa...
4584
 3 / 3262.122.215.170:27017aim_map
4973
 2 / 2162.122.213.66:27015aim_map_2019
5515
 0 / 1079.143.20.200:27050aim_map
6757
 1 / 2162.122.213.19:27015aim_map_Dark_Si...
6786
 1 / 3245.136.204.65:27015aim_map2
7295
 1 / 2146.174.52.7:27204aim_map
8059
 3 / 3291.211.245.192:27018aim_map2
8240
 3 / 1545.144.155.98:27017aim_map
8476
 8 / 2031.134.121.234:2401aim_map2_warmup
8558
 5 / 32185.34.52.86:27015aim_map
12503
 1 / 12cs.nethook.sk:27051aim_map2
14344
 0 / 2046.174.50.114:27016aim_map_5
15824
  0 / 12185.158.114.205:27016aim_map
16293
 4 / 32193.109.78.101:27016aim_map2
16770
  0 / 1046.174.49.29:27215aim_map_revisit...
17484
 0 / 3246.174.54.133:27015aim_map
17953
 0 / 14146.19.87.233:27015aim_map
18088
  0 / 1791.211.118.8:27060aim_map_usp_V2
18221
  0 / 1846.174.50.93:27211aim_map