Name   Players     IP:Port  Map
4248
 2 / 1046.174.49.31:27209aim_headshot
5859
 0 / 3237.230.162.119:27015aim_headshot
10123
 11 / 32131.196.198.52:27240aim_headshot