İsim   Oyuncular     IP:Port  Harita
802
 7 / 3237.230.210.188:27027aim_headshot
1062
 2 / 2246.174.52.2:27228aim_headshot_du...
11870
 0 / 2046.174.52.25:27261aim_headshot
16592
  0 / 2491.211.118.49:27049aim_headshot
17465
  0 / 1045.136.205.31:27027aim_headshot