Название   Игроки     IP:Порт  Карта
67
 1 / 3262.122.215.14:27015jail_west_v2
353
 2 / 3246.174.52.250:27015jail_akd_snowyd...
600
 5 / 3246.174.54.144:27015jail_xmf
662
 0 / 2093.191.11.214:27067jail_buyukisyan...
779
 0 / 3237.230.228.96:27015jail_prison_ext...
794
 1 / 3237.230.210.204:27016jail_guetta_v1
849
 2 / 32212.22.93.172:27015jail_indiana
941
 0 / 3246.174.54.104:27015jail_west_v2
1015
 1 / 3262.122.215.252:27015jail_leyawiin
1030
 0 / 3246.174.50.37:27206jail_minegreen_...
1172
 0 / 3291.211.247.227:27015jail_poland
1321
 3 / 2437.230.162.69:27015jail_arizona
1702
 2 / 3262.122.213.7:27015jail_sancak
2110
 0 / 2146.174.50.29:27249jail_kapikule_v...
2354
 0 / 3246.174.55.200:27015jail_ananas
3506
 6 / 3246.174.55.60:27015jail_crime
4198
 3 / 3289.40.233.10:27015jail_pyramid
4268
 0 / 2445.136.204.161:27055jail_xmf
5317
  0 / 32185.180.231.15:27015jail_moviecik_v...
5755
 2 / 325.188.160.19:27016jail_isyancilar...
5976
 1 / 1590.189.165.248:27043jail_xmf
6449
 1 / 3237.230.137.159:37059jail_cyanpink
6570
 7 / 2583.222.117.242:27015jail_dark_kampt...
7391
 0 / 32185.231.246.100:33333jail_beauty
7546
 0 / 32185.231.246.100:55555jail_nuke_v3