Name   Players     IP:Port  Map
8
 1 / 40194.93.2.92:27015aim_deagle7k_ol...
148
 6 / 3262.122.213.74:27015aim_deagle7k
309
 4 / 2046.174.49.24:27258aim_deagle7k_wo...
1205
 12 / 15176.126.167.77:27500aim_deagle7k
3401
 7 / 17185.158.115.201:27015aim_deagle7k_mc...
3817
 1 / 2046.174.52.2:27293aim_deagle7k
5772
 12 / 24185.171.25.5:27015aim_deagle7k
5866
 16 / 3237.230.137.118:27065aim_deagle7k
6476
 2 / 16212.22.93.57:27050aim_deagle7k_2
8004
 12 / 4262.122.214.134:6666aim_deagle7k
8397
 11 / 32188.187.61.237:27415aim_deagle7k
9075
 2 / 4045.136.204.59:27015aim_deagle7k
9458
 12 / 1845.136.204.154:27015aim_deagle7k_no...
9459
 3 / 3262.122.214.130:7777aim_deagle7k_ad...
10248
 10 / 6446.174.55.210:6666aim_deagle7k
12138
 6 / 24185.86.78.189:27032aim_deagle7k
12273
 2 / 2146.174.48.48:27231aim_deagle7k
12459
 1 / 105.140.214.117:27202aim_deagle7k
13432
  0 / 1246.174.50.10:27284aim_deagle7k
14793
  0 / 3246.174.52.5:27204aim_deagle7k
15418
  0 / 15185.158.112.207:27051aim_deagle7k
16297
  0 / 6194.169.160.73:27031aim_deagle7k
17522
  0 / 3362.122.213.233:3333aim_deagle7k